Missionsarbete

Missionsarbete

Vårt engagemang för internationellt arbete

Vi delar Equmeniakyrkans vision för vårt uppdrag i världen:

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.”
                                                                  (ur Equmeniakyrkans teologiska grund)

Vi anser att mission och globalt samarbete har en självklar plats i församlingens liv och att missionens centrum är Jesus Kristus. Jesus är den som kallar människor till efterföljelse och som gett oss missionsuppdraget. ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” (Matteus 28: 18-19)

Vi stöder Equmeniakyrkans  internationella arbete, dels genom insamlingsperioden mellan 1:a advent och sista januari och dels genom ett mer riktat projekt i samarbete med Pactokyrkan i Ecuador.

Pedernales

Pedernales är en ort i Ecuador som ligger i den nordvästra delen av landet, i provinsen Manabi. Detta område drabbades svårt av jordbävning 2016 och epicentrum var just Pedernales. Här finns en församling som tillhör vår systerkyrka, La iglesia del Pacto, Förbundskyrkan i Ecuador.

Sedan 2018 är vår församling med och stöder ett av Förbundskyrkans sociala projekt som går ut på att hjälpa människorna här i Pedernales. Projektet som kallas ”Den gode samariten” syftar till att stödja individer eller smågrupper av personer att komma igång med egenföretag/affärsverksamhet i liten skala. Målgruppen är människor som drabbats hårdast av jordbävningen 2016.

Den lokala församlingen ”Manna” har gjort ett beundransvärt arbete, både under den svåraste tiden och efter jordbävningen. Tack vare sitt diakonala arbete med att bistå drabbade familjer med mat och andra förnödenheter, har medlemsantalet ökat från 40 till 80 medlemmar (siffror från 2018). Med ekonomisk hjälp från bl.a Equmeniakyrkan i Sverige har de också kunnat bygga en ny kyrkobyggnad, då den gamla raserades i jord-bävningen, som invigdes i februari 2020.

Vårt engagemang för att stödja ”Den gode samariten” i Pedernales är att vi har ”missions-kaffe” en gång i månaden då vi ger vårt bidrag till detta arbete. Pengarna överförs via Equmeniakyrkans internationella arbete.